Splošni pogoji najema vozila

1. OPŠTI USLOVI
1.1. Opšti uslovi zakupa sastavni su deo ugovora o zakupu sklopljenog između Auto Benussi d.o.o. (u daljem tekstu: zakupodavac) i između pravnog ili fizičkog lica (u daljem tekstu: zakupac). Opštim uslovima i odredbama Ugovora o zakupu i Ugovora o zakupu utvrđeni su uslovi i ovlašćenja za rad zakupljenog vozila, njegovu nabavku i povraćaj, održavanje vozila, kvarove na vozilu, uslove plaćanja zakupa, uslove osiguranja, rukovanje u slučaju nezgode i druge zakonske obaveze koje je potpisao ugovori su u potpunosti priznati od obe strane.
1.2. Potpisivanjem zakupa, zakupac pristaje na cenovnik, tarifu i pravila osiguranja koji su priloženi ugovoru i koji su njegov sastavni deo.
1.3. Uslovi definisani u ugovoru o zakupu, osim ako nije izričito drugačije navedeno, imaju isto značenje u ovim osnovnim uslovima zakupa.

2. OVLAŠĆENJE I UPRAVLJANJE IZNAJMLJENIM VOZILOM
2.1. Vozilo se iznajmljuje vozaču koji ispunjava sve zakonske uslove u pogledu minimalne starosti i minimalne dužine posedovanja vozačke dozvole (21 ili više godina sa najmanje 24 meseca posedovanja vozačke dozvole.
2.2. Zakup se zaključuje na najviše mesec dana. Za iznajmljivanje vozila dužeg od jednog meseca zaključuje se aneks ugovora.
2.3. Vozilom iznajmljenim može upravljati lično najmoprimac ili osoba koja je kod zakupodavca registrovana kao dodatni vozač pod osnovnim uslovima najma i prema svim važećim zakonima.
2.4. Zakupac se obavezuje da će vozilo koristiti isključivo u lične svrhe i da ga neće koristiti pod uticajem alkohola, droga i drugih supstanci koje utiču na psihofizičke sposobnosti, u nezakonitim aktivnostima, u svrhu predavanja trećeg lica (autoškole,) za prevoz tereta, i osobe u komercijalne svrhe, za vožnju ili vuču drugog vozila ili predmeta, prisustvovanje sportskim događajima (brza ispitivanja, trke, itd.) i za iznajmljivanje.
2.5. Zakupac se obavezuje da će vozilo koristiti unutar granica Republike SRBIJE i da neće preći granicu Republike SRBIJE  s vozilom bez prethodnog odobrenja zakupodavca, u protivnom je zakupac dužan nadoknaditi zakupodavcu za sve nastale stete (uključujući krađu, utaju i gubitak vozila).
2.6. Za vožnju preko granica Republike SRBIJE, zakupac mora dobiti prethodnu saglasnost zakupodavca i uplatiti dodatno osiguranje za vozilo.
2.7. Klijentu je zabranjeno da vozi u zemljama u kojima mu to zakupodavac napomene pre preuzimanja vozila

3. PRIJEM VOZILA
3.1. Zakupac je dužan da potpiše Izjavu o stanju vozila (u daljem tekstu: Izjava), koja je sastavni deo ugovora o zakupu.
3.2. Pre potpisivanja Izjave, zakupac je dužan da proveri stanje vozila i opreme. Ako na vozilu postoji bilo koji nedostatak opreme ili drugih vidljivih oštećenja, zakupac je dužan da odmah ukaže na nedostatke u Izjavi i da napiše podatke o statusu vozila.
3.3. Potpisivanjem Izjave najmoprimac potvrđuje da je proverio stanje vozila, da je preuzeo vozilo sa svom pripadajućom opremom i dokumentima i da nema komentara o stanju i opremi. 
3.4 Zakupac uzima vozilo sa trenutnim stanjem goriva. Ako zakupac vrati vozilo sa nedostatkom goriva, razlika će se naplaćivati uz dodatni trošak za punjenje.

4. POVRATAK VOZILA
4.1. Zakupac se obavezuje da će vozilo vratiti u roku (sat, dan, mesec, godina), na mesto određeno u ugovoru i u stanju u kojem je primljeno sa svom pripadajućom opremom i dokumentima. 
4.2. Zakupodavac zadržava pravo da zahteva od zakupaca da ga prevremeno vrati.
4.3. Po povratku vozila, zakupac je dužan da ovlašćenom radniku pokaze ugovor i izjavu o stanju vozila. U prisustvu zakupca, ovlašćeni radnik pregleda vozilo i unosi  oštećenje, nedostatak goriva u izjavu, oštećenja i dodatnu opremu prema stanju u kojem je zakupac preuzeo vozilo.
4.4. Zakupac može produžiti zakup u pisanom obliku najkasnije 24 sata pre isteka ugovora i uz odobrenje zakupodavca. Ako najmoprimac vozilo ne vrati u roku od 6 sati nakon isteka ugovora i o tome  pismeno ne obavesti zakupodavca, vozilo se prijavljuje nadležnim organima kao otuđeno sa podacima zakupca.
4.5. Povratak vozila vrši se u poslovnim jedinicama kompanije tokom radnog vremena. Ako najmoprimac želi da vozilo vrati van radnog vremena ili zakupodavac preuzme vozilo na lokaciji zakupca, usluga će se naplatiti prema važećem cenovniku zakupodavca, uz prethodno pismeno odobrenje zakupodavca.
4.6. Ako najmoprimac vozilo ne vrati u istu kancelariju iz koje je preuzeo, onau koju je napomenula filijala u koju je zakupac vratio vozilo, smatra se tačnim izračunom zakupa. Podružnica koja je izdala vozilo dužna je da potvrdi ovu završnu izjavu i zadržava pravo da račun pošalje najmoprimcu u skladu sa uslovima potpisanim prilikom preuzimanja vozila.
4.7. Ako najmoprimac vozilo vrati na drugu lokaciju ili van radnog vremena, zakupodavac nije obavešten ili informisan. U ugovoru nije navedeno prilikom preuzimanja vozila, zakupac mora platiti ugovornu kaznu (penale) u iznosu od 3.500,00 EUR + PDV.
4.8. Ako zakupac obnovi zakup vozila i trenutni cenovnik se promeni, zakupodavac zadržava pravo da nakmoprimcu naplati novi važeći cenovnik zakupodavca.
4.9. Zaposleni agenti imaju pravo na pregled vozila u bilo koje vreme. U slučaju da zakupac ne poštuje ugovor i osnovne uslove zakupa ugovora, ovlašćeni radnici zakupodavca imaju pravo da povuku iznajmljeno vozilo.

5. ODRŽAVANJE VOZILA
5.1. Zakupac se obavezuje da će prema vozilu postupati pažljivo, da održava vozilo u skladu sa uputstvima proizvođača i uputstvima zakupodavca. Zakupac se obavezuje da neće menjati  delove vozila, delove motora i slično bez pismenog odobrenja zakupodavca. U slučaju kvara ili oštećenja na vozilu ili nesreće, zakupac pristaje da prestane sa korišćenjem vozila kao i da odmah obavesti zakupodavca u  slucaju  saobraćajne nezgode kao i organe reda/ policiju.
5.2. Zakupodavac će nadoknaditi klijentu troškove popravke ako zakupac po prethodnom odobrenju zakupodavca izvrsi popravke na vozilu i nakon najma donese urednu papirologiju, izvestaj policije i racun popravke
5.3. Zakupac se obavezuje da prilikom iznajmljivanja vozila ne ostavlja dokumenta u vozilu. U slučaju da je vozilo ukradeno i u njemu su dokumenta, to se smatra ozbiljnim kršenjem zakupa / utajom. U ovom slučaju, zakupac je dužan da najmodavcu plati celu vrednost nastale štete i troškova (celokupna vrednost vozila).
5.4. Zakupac se obavezuje da će pokriti troškove pranja vozila, popravke guma, saobraćajne prekršaje (čak i nakon zaključenja ugovora) i sve ostale troškove koji bi nastali tokom perioda najma vozila, osim troškova koji se zakupodavcu naplaćuju kao osiguravaču.

6. KVAR VOZILA
6.1. Zakupodavac nije dužan naknaditi klijentu bilo koje troškove koji su nastali usled kvara ili kvara na vozilu.
6.2. U slučaju kvara, oštećenja vozila ili nesreće tokom zakupa, zakupodavac pristaje da klijent zameni vozilo u roku od 24 sata van sezone ili 48 h u sezoni -jun,jul, avgust  (od trenutka kada klijent obavijesti zakupodavca o kvaru, povredi ili nesreći).
6.3. Hitne popravke na vozilu ili zamene delova zakupac može otkloniti samo kod ovlašćenih servisera uz prethodnu pisanu saglasnost zakupodavca. Zakupac ima pravo na naknadu samo uz važeću fakturu i potvrdu da je racun plaćen i uz povraćaj zamenjenih delova- starih delova. U suprotnom, zakupac nema pravo na naknadu.
6.4. U slučaju kvara, oštećenja na vozilu ili saobraćajne nezgode van Republike Srbije klijent odgovara za sve kvarove, povrede ili štete. Duzan je da odmah obavesti zakupodavca u Republici Srbiji. Zakupodavac nadoknađuje troskove zakupcu ako je zakupodavac prethodno pismeno odobrio popravku da bi se popravka izvršila u ovlašćenom servisnom centru i zakupac dostavi originalnu važeću fakturu, dokaz da je faktura plaćena u celosti, a mora da vrati i deo koji je zamenjen. Međutim, prilikom prelaska državne granice, zakupac je dužan da carinskoj upravi dostavi originalnu fakturu, koja je na  carini formalno overena.
6.5. Po povratku vozila utvrdi se da je bilo koji deo vozila ili opreme zamenjen ili izgubljen bez odobrenja zakupodavca, zakupacu se naplaćuje isti u iznosu tri puta vecem od tržišne vrednosti zamenjenog ili izgubljenog dela vozila ili opreme (tržišna cena nedostajućeg ili zamenjenog dela vozila ili opreme se utvrđuje na dan povratka vozila u ovlascenom servisnom centru za brend o kojem se radi).

7.  PLAĆANJE NAJMA
7.1. Zakupac se slaže da će mu zakupodavac, na njegov pismeni zahtev, odmah platiti iznos za dnevnu najamninu, naknade i nastale troškove (koji se obračunavaju prema važećem cenovniku zakupodavca).
7.2. Ako zakupac plati zakup  kreditnom  karticom, obavezuje se da će zakupodavcu omogućiti da troškove direktno izdavatelju kreditne kartice naplati čak i bez obrasca za potpisivanje ugovora. U slučaju da se zakupac u trenutku potpisivanja ugovora nije odlučio za dodatno osiguranje štete (SCDV, ...), zakupac se može obavezati direktno izdavaocu kreditne kartice za troškove nastale štete, prema važećem cenovniku zakupodavca (finansijska odgovornost).
7.3. Zakupac je duzan da namiri svoje obaveze za iznajmljivanje vozila prema fakturi, dužan je da izmiri svoje obaveze za zakup vozila pod uslovima i rokom navedenim na fakturi.
7.4. U slučaju da zakupac kasni sa plaćanjem, dužan je da zakupodavcu uplati račun sa zateznim kamatama, što je propisano zakonom o zateznim kamatama.

8. OSIGURANJE
8.1. Za vreme trajanja zakupa, vozilo je osigurano za štetu nanetu trećim licima, u skladu sa zakonom Republike Srbije i pravilima i propisima osiguravajuće kuće kod koje je zakupljeno vozilo osigurano. Sva prava i obaveze u pogledu oštećenja na dotičnom vozilu moraju se podmiriti u skladu sa gore navedenim pravilima i zakonom.
8.2. Zakupac se obavezuje da će nadoknaditi štetu do pune vrednosti vozila (oštećenje, krađu, gubitak vozila, unistenje vozila) nastalu tokom perioda najma vozila, a mora platiti i gubitak prihoda zbog popravke vozila (maksimalno 30 dana)  u onoj meri u kojoj je to bila greška klijenta. Šteta zbog gubitka prihoda obračunava se prema važećem cenovniku zakupodavca, koji je sastavni deo ugovora.
8.3. Nakon potpisivanja ugovora, zakupac može platiti dnevnicu za umanjenje novčane odgovornosti za štetu na vozilu (CDV), u iznosu navedenom u važećem cenovniku zakupodavca, koji je sastavni deo ugovora. Uz doplatu, zakupac smanjuje odgovornost za punu vrednost vozila iz stava 8.2. što se tiče finansijske odgovornosti navedene u cenovniku zakupodavca, to se odnosi i u slučaju gubitka, krađe vozila ili njegovih delova.
8.4. U trenutku potpisivanja ugovora, zakupac može platiti dodatno osiguranje u iznosu navedenom u trenutnom cenovniku zakupodavca, radi smanjenja lične odgovornosti za krađu vozila (TP). Stoga je u slučaju krađe vozila zakupac dužan platiti iznos finansijske odgovornosti koji je naveden u važećem cenovniku zakupodavca.
8.5. Nakon potpisivanja ugovora, zakupac može odabrati dodatno osiguranje putnika i vozača (PAI); Visina naknade zavisi od polise osiguranja iznajmljenog vozila.
8.6. Nakon potpisivanja ugovora, na zakupaca može uticati Opciono osiguranje (SCDV) da u slučaju stete na  vozilu smanji finansijsku odgovornost (navedenu u važećem cenovniku zakupodavca). Cena osiguranja (SCDV) navedena je u trenutnom cenovniku zakupodavca. Ovo osiguranje važi samo za prvu štetu na vozilu, za svaku sledeću povredu biće naplaćena puna novčana suma bez obzira na procenjeni iznos oštećenja na vozilu.
8.7. Zakupac je dužan nadoknaditi bilo kakvu štetu (oštećenje, gubitak, krađu vozila ili delova vozila, opreme i gubitak prihoda), bez obzira na dodatno kupljeno osiguranje iz tačaka 8.3., 8.4., 8.5. i 8.6., u slučaju štete nastale kršenjem ugovora i kršenjem opštih uslova zakupa i zbog nepažnje i namerne stete.
8.8. Finansijska odgovornost zakupca/klijnta zavisi od vrste ili grupe vozila koje zakupac zakupi. Iznos finansijske odgovornosti utvrđen je u važećem cenovniku zakupodavca, koji je sastavni deo ugovora.
8.9. Ni u kojem slučaju osiguranje ne pokriva sledeća ostecenja: gume, felne, donji postroj vozila, unutrašnjost vozila, bocna stakla, vetrobransko staklo, oštećenja motora usled upotrebe vozila bez motornog ulja, upotreba pogrešne vrste goriva. Osiguranje takođe ne pokriva štete nastale usled vožnje pod dejstvom droge, alkohola i supstanci koje narušavaju psihofizičke sposobnosti ili ako vozilo koristi neovlašćeni korisnik ili o nezgodi nije prijavljen nadležnoj policijskoj stanici. Sva gore navedena oštećenja pokriva klijent prema stavu 8.2 .. 

9. SAOBRACAJNA NEZGODA
9.1.U slučaju saobraćajne nesreće, klijent se obavezuje da će obavestiti policiju koja mora izaci na mesto dogadjaja i izvrsiti uvidjaj. U suprotnom, zakupac je proglašen krivim za nastalu štetu.
9.2. Zakupac se obavezuje da će adekvatno zaštititi vozilo od bilo kakvih dodatnih oštećenja tokom trajanja zakupa i da sačeka dodatna uputstva zakupodavca i obavesti ga pismenim putem o nezgodi.
9.3.Najmodavac se obavezuje da će vratiti vozilo u najbližu  poslovnicu u slučaju oštećenja, u vreme rada filijale i pod uslovima koje je propisano zakonom . 
9.4 Zakupac se obavezuje da će učestvovati u svim postupcima namirenja (plaćanja) protiv trećeg lica, u protivnom je zakupac dužan sam da snosi troškove štete.

10.    PARKING KAZNE I SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI
10.1.    Klijent je obvezan platiti sve parking kazne nastale za vrijeme trajanja najma. Klijent je dužan predočiti kopije uplata zakupodavcu ukoliko ih zatraži. U slučaju ne plaćanja parking kazni unutar vremena plaćanja naznačenog na kazni, Zakupodavac će informirati klijenta da će mu biti naplaćena parking kazna. Iznos parking kazne će se povećati za 10 EUR (PDV uključen) za administracijske troškove. Kreditna kartica klijenta će biti terećena o čemu je klijent bio informiran u trenutku preuzimanje vozila. U slučaju nemogućnosti naplate po kreditnoj kartici Zakupodavac može izvršiti prisilnu naplatu prema klijentu.
10.2.    Potpisivanjem ovih uvjeta najma u slučaju bilo kojeg kršenja zakona tokom trajanja najma, Klijent daje pravo Zakupodavcu pravo pružanja osobnih podataka (dokumentacije, adrese i ostalog) policiji ili ostalim državnim službama.

11. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
11.1. Tokom zakupa vozila,  zakupodavac mora od zakupca dobiti određene lične podatke. Bez određenih ličnih podataka, zakupodavac neće moći pravilno izvršiti postupak iznajmljivanja vozila. Zakupodavac će koristiti lične podatke zakupca za pomoć pri rezervaciji, najmu, zakupu vozila i u marketinške svrhe. Zakupac može ispraviti greške u svojim ličnim podacima i iskoristiti mogućnost pristupa, dopunjavanja ili brisanja njegovih ličnih podataka pismenim zahtevom koji je upućen najmodavcu na adrese navedene u zakupu, a koji mu je potpisao prilikom preuzimanja vozila.
11.2. Kontrolor podataka može dati lične podatke zakupaca entitetima u Enterprise holding grupi smeštenoj u: (i) EU ili (ii) Sjedinjenim Aemričkim Drzavama, koji se pridržavaju principa zaštite ličnih podataka. Enterprise Holding Grupa može koristiti lične podatke zakupaca za (i) pružanje efikasne usluge, (ii) u svrhu analize i / ili direktnih marketinških aktivnosti, i (iii) dozvoliti Enterprise Holding Group da vrši analizu zadovoljstva kupaca putem e-pošte ili kontakt podataka zakupca navedenih na ugovoru o zakupu ili druge informacije o zakupu, koje su dostavljene Enterprise Holding Grupi. Prema zakonskim odredbama RS-a, zakupac pristaje na korišćenje njegovih ličnih podataka u svrhe navedene u ovom stavu i pristaje na prenos njegovih ličnih podataka u Enterprise holding grupu koja se nalazi van RS. Za više informacija potražite Enterprise Privaci-A-Car politiku privatnosti na vvv.enterprise.co.uk.
11.3. Zakupodavac i / ili Enterprise Holding grupa mogu takođe koristiti i otkriti lične podatke zakupodavca da odgovore na zakonske zahteve (poput bezbednosnih agencija za sprovođenje zakona) da sprovode lokalne zakone, da odgovore na zahteve ili da zaštite prava, imovinu ili bezbednost drugih.

12. OSTALO
12.1. U slučaju kršenja osnovnih uslova zakupa i zakupa od strane zakupca ili zakupodavca, ugovor se raskida, a zakupac se obavezuje da će pokriti svu štetu koju je zakupodavac izvršio u svim sadržajima i obimu koje odredi zakupodavac.
12.2. Zakupac svojim potpisom bezuslovno prihvata sve gore navedene uslove i garantuje tačnost svih ličnih podataka (lična karta, pasoš, vozačka dozvola). U slučaju pravnog spora nadležan je sud u mestu u kojem se zakupodavac nalazi.