Uslovi korišćenja

Enterprise Rent-A-Car – Uvjeti upotrebe
Uvjeti upotrebe web-stranice

Zadnje ažuriranje: 29. kolovoza 2017.

UVOD

Društvo Enterprise Rent-A-Car Srbija pruža ovu web-stranicu (stranicu) u korist svojih povezanih društava i njihovih nosioca licence/franšize koji upravljaju Enterprise Rent-A-Car („Enterprise” ili „mi”).  Namenjena je vašoj upotrebi i podleže ovim Uslovima korišćenja kao i svim merodavnim pravima i propisima. Detaljno pročitajte ove Uslove korišćenja. Pristup na stranicu i/ili njenom upotrebom u potpunosti i bezuslovno prihvatate ove Uslove korišćenja i saglasni da su oni za vas obvezujući. Ako ne prihvatate ove Uslove, nemojte više posećivati ovu stranicu ili je upotrebljavati. Društvo Enterprise zadržava pravo revidiranja ovih Uslova korišćenja, stoga povremeno proverite moguće promene. Ako nastavite upotrebljavati stranicu nakon objave bilo kakvih promena Uslova korišćenja, smatra se da prihvatate te izmene. Na ažuriranja će upućivati noviji datum u odeljku Zadnje ažuriranje na vrhu ove stranice.

UPOTREBA STRANICE

Društvo Enterprise pruža stranicu samo za vašu ličnu, ne komercijalnu upotrebu. Upotreba stranice u bilo koju drugu svrhu dopuštena je samo uz izričito prethodno pisano dopuštenje društva Enterprise. Ne ograničavajući prethodno navedeno, ne smete: (1) upotrebljavati stranicu na komercijalan način, uključujući distribuciju, prenos ili objavu stranice ili bilo kojeg dela njenog sadržaja; (2) ometati druge osobe u upotrebi stranice; (3) narušiti rad stranice, ometati poslužitelje ili mreže povezane sa stranicom ili na njih upadati; (4) uticati na prava intelektualnog vlasništva društva Enterprise; (5) oblikovati ili na drugi način sustvarati brend stranice ili bilo kojeg dela njenog sadržaja; (6) dubinski se povezivati s bilo kojim delom stranice; ili (7) upotrebljavati stranicu u bilo koju nezakonitu svrhu. Zadržavamo pravo da po vlastitom nahođenju i bez ikakvog obaveštenja raskinemo ili ograničimo vašu upotrebu stranice iz bilo kojeg razloga ili bez razloga bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. U takvom slučaju o vašim aktivnostima možemo obavestiti vašeg pružatelja internet usluga i možemo preduzeti odgovarajuće pravne radnje.

IZMENA STRANICE

Zadržavamo pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i bez ikakvog obaveštenja izmenimo, obustavimo ili ukinemo bio koji deo stranice, bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Takođe zadržavamo pravo da po vlastitom nahođenju nametnemo ograničenja za određene usluge.

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Društvo Enterprise ozbiljno pristupa vašoj privatnosti. Sve informacije koje su predane na ovoj stranici ili koje na ovoj stranici prikupljamo podležu našim Pravilima o zaštiti privatnosti, čije su odredbe uključene u ove Uslove korišćenja.

POVEZANOST SA OSTALIM STRANICAMA

Stranica može sadržavati linkove na web-stranice treće strane. Društvo Enterprise ne kontroliše sadržaj ili pravila o zaštiti privatnosti bilo koje povezane stranice i za njih ne odgovara. Uvrštavanje bilo kakve linkove na stranici ne podrazumeva da je odobravamo.

REZERVACIJE I TRANSAKCIJE

Sve zahteve za rezervacije predate putem stranice mora odobriti društvo Enterprise, što činimo po vlastitom nahođenju.  Osim ako ne odaberete mogućnost plaćanja unapred, i vi i društvo Enterprise možete po vlastitom nahođenju otkazati bilo koju rezervaciju, neovisno o tome je li potvrđena, iz bilo kojeg razloga ili bez ikakvog razloga i bez odgovornosti prema drugoj strani.    Kliknite ovde kako biste pročitali uslove i odredbe usluge Pay Now, tamo gde je ona dostupna.  Ugovori o najmu između društva Enterprise i korisnika web-stranice isključivo se sklapaju u podružnicama društva Enterprise i njegovih povezanih društava i njihovih pojedinačnih nosioca franšize.  

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Saglasni ste sa time da će sva obaveštenja, sporazumi ili ostali oblici komunikacije koje vam pošaljemo elektronskim putem ispunjavati sve pravne zahteve u vezi s komunikacijama, uključujući zahtev prema kojem sve takve komunikacije moraju biti u pisanom obliku.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi tekstovi, grafike, zvukovi, preuzimanja, softver i ostali materijal (ukupno: sadržaj), koji se mogu zaštititi autorskim pravom, kao i izbor, prikupljanje, raspored i predstavljanje svih materijala i cjelokupni dizajn stranice zaštićeni su autorskim pravom društva Enterprise i zakonom. Sva prava zadržana. Primerak sadržaja možete ispisati na svom računaru samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu kod kuće, pod uslovom da iz sadržaja ne uklonite nikakve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima. Strogo se zabranjuje bilo kakva druga upotreba sadržaja, osim ako za nju nemate naše prethodno pisano odobrenje. Stranica takođe može sadržati sadržaj u vlasništvu trećih strana, uključujući naše oglašivače. Takav sadržaj treće strane možete upotrebljavati samo na način koji izričito dozvoli vlasnik tog sadržaja. Sve zahteve kojima se traži dopuštenje za kopiranje sadržaja ili bilo kakvu drugu upotrebu sadržaja treba uputiti na adresu: Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili na adresu e-pošte:  nicadmin@enterprise.com. Društvo Enterprise ne jamči da vaša upotreba materijala prikazanih na stranici ili povezanih sa stranicom neće kršiti prava trećih strana.

ZAHTEVI ZBOG POVREDE AUTORSKIH PRAVA

 Ako smatrate da materijali objavljeni na stranici krše vaša prava intelektualnog vlasništva, obratite se društvu Enterprise na adresu: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili na adresu e-pošte:  nicadmin@enterprise.com. U svojem zahtevu navedite: (1) elektronski ili fizički potpis osobe koja je ovlašćena delovati u ime vlasnika autorskog prava ili drugog vlasničkog interesa; (2) opis rada zaštićenog autorskim pravom ili drugog zaštićenog materijala za koji tvrdite da su povređena prava; (3) opis lokacije na kojoj se materijal nalazi na stranici; (4) svoju adresu, broj telefona i adresu e-pošte; (5) svoju izjavu o tome da iskreno verujete da osporenu upotrebu nije odobrio nosioc autorskih prava ili drugog interesa, njegov zastupnik i da ona nije ni zakonski dozvoljena; (6) svoju izjavu o tome da su informacije u vašem obaveštenju tačne i da ste nosioc autorskih prava ili drugog interesa, ili da ste ovlašćeni delovati u ime vlasnika.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Grupu žigova i uslužnih žigova u vlasništvu društva Enterprise čine: ENTERPRISE, logotip „e”, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE (ovo nije sveobuhvatan popis žigova i uslužnih žigova društva Enterprise). Žigovi i uslužni žigovi označeni simbolom „®” registrovani su pri Kancelariji za patente i žigove SAD-a i u brojnim stranim zemljama. Drugi žigovi i uslužni žigovi koji pripadaju društvu Enterprise mogu biti označeni simbolima „SM” ili „TM”. Naši žigovi i uslužni žigovi ne smeju se upotrebljavati u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja. Svi ostali brendovi, žigovi i nazivi, koji nisu u vlasništvu društva Enterprise, a koji se nalaze na stranici, u vlasništvu su u svojih pojedinačnih vlasnika koji mogu, ali i ne moraju biti pridruženi društvu Enterprise ili povezani s društvom Enterprise ili ih ono može, ali i ne mora podržavati.

Društvo Enterprise čeka na odobrenje niza patentnih zahteva i u SAD-u i u inostranstvu kojima su obuhvaćeni različiti aspekti ove stranice. Stoga upozoravamo korisnike da ne kopiraju, preuzimaju, upotrebljavaju ili na drugi način pozajmljuju bilo kakvu tehniku, opcije iz izbora ili druge funkcionalne aspekte ili značajke jer to može dovesti do njihove odgovornosti za povredu patentnih prava.

UPOTREBA PREDATIH INFORMACIJA

Saglasni ste da društvo Enterprise može slobodno i bez kompenzacije, priznanja ili plaćanja upotrebljavati sve komentare, informacije ili ideje iz komunikacijskih poruka koje nam pošaljete u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda i usluga i izradu, izmenu ili unapređenje stranice ili drugih proizvoda ili usluga.

BEZ DAVANJA GARANCIJA

Iako ulažemo sve napore kako bi stranica bila tačna i pouzdana, ne garantujemo i ne tvrdimo da će ona uvek raditi ili biti bez greške. Ne preuzimamo odgovornost za greške ili propuste na stranici kao ni za probleme u njenom radu. Stranici pristupate i upotrebljavate je na sopstveni rizik. Ne ograničavajući prethodno navedeno, STRANICA, NJEN SADRŽAJ I SVI PROIZVODI ILI USLUGE KOJI SE NA NJOJ NUDE PRUŽAJU SE U STANJU U KOJEM JESU I U KOJEM SU DOSTUPNI, BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANA GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANE GARANCIJE O TRŽIŠNOM POTENCIJALU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, NAZIVU I NEPOVREDI PRAVA. U nekim jurisdikcijama nije dozvoljeno isključiti određene garancije, s tim u vezi se prethodno navedeno možda ne odnosi na vas.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

NI U KOJEM SLUČAJU DRUŠTVO ENTERPRISE, I SA NJIM POVEZANA DRUŠTVA TIME DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPSOLENI I ZASTUPNICI TAKVIH POJEDINAČNIH DRUŠTAVA NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ODŠTETU KOJA NASTANE ZBOG VAŠEG PRISTUPA STRANICI, UPOTREBE STRANICE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE STRANICE, BILO KOJIH INFORMACIJA NAVEDENIH NA STRANICI ILI BILO KAKVE TRANSAKCIJE SPROVEDENE PUTEM STRANICE ILI KOJA JE POVEZANA S NAVEDENIM.  

Ništa u ovim Uslovima korišćenja ne isključuje ili ograničava vaša zakonska prava. Ništa u ovim Uslovima korišćenja posebno ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom, za prevaru ili lažno tumačenje, ili za povredu bilo kakvih impliciranih garancija koje se zakonom ne mogu isključiti.  

OBEŠTEĆENJE

Saglasni ste obeštetiti društvo Enterprise i njegova povezana društva time direktore, službenike, zaposlene i zastupnike svih tih društava za bilo kakvo potraživanje ili tužbu koje pokrene treća strana, uključujući razumne advokatske naknade i troškove, a koje direktno ili indirektno time u potpunosti ili delom proizlaze iz vašeg pristupa stranici ili upotrebe stranice, ili vašeg kršenja bilo kakvog zakona ili prava bilo koje osobe.

SPOROVI

Na ove Uslove korišćenja primenjuje se zakon Republike Srbije pa se tumače u skladu sa zakonom Republike Srbije.  Bilo koji postupak kojim se traži provedba ovih Uslova korišćenja može biti pokrenut u vašoj jurisdikciji ili na drugim sudovima koji su nadležni za rešavanje takvih sporova.  Osim kada je to zabranjeno, saglasni ste da se svi sporovi, potraživanja i tužbe koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom stranicom moraju rešavati pojedinačno. Postupak u vezi s bilo kojim potraživanjem ili tužbom u vezi s ovom stranicom mora započeti u roku od jedne (1) godine nakon pokretanja postupka ili ulaganja tužbe, nezavisno o bilo kojem zakonu koji navodi drugačije.  Platformi Evropske komisije za rešavanje sporova putem interneta možete pristupiti na adresi:  http://ec.Europa.eu/consumers/odr/.  Društvo Enterprise ne učestvuje u alternativnim postupcima rešavanja sporova.

UOPŠTENO

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nevažećom ili neprimenjivom, ta se odredba tumači u skladu s merodavnim pravom pa se sprovode ostale odredbe. Naslovi služe samo kao referenca i ni na koji način ne definišu, ne ograničavaju, ne tumače i ne opisuju sadržaj i primenu tog odeljka. Nepovreda neke od odredbi ovih Uslova korišćenja ne predstavlja ukidanje te ili bilo koje druge odredbe. Ovim Uslovima korišćenja utvrđuje se celokupan sporazum između vas i društva Enterprise u vezi s vašom upotrebom stranice.

OBRATITE NAM SE

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima korišćenja obratite nam se na adresu e-pošte  nicadmin@erac.com.